يك مورچه در حال حركت، مقداري فرومون (در اندازه هاي مختلف) از خود بر زمين باقي مي گذارد و بدين ترتيب مسير را بوسيله بوي اين ماده مشخص مي سازد. هنگامي كه يك مورچه به طور تصادفي و تنها حركت ميكند، با مواجه شدن با مسيري كه داراي اثر فرومون بيشتري است، به احتمال زياد مسير را انتخاب مي كند و با فرموني كه از خود بر جاي مي گذارد،‌ آن را در مسير مذكور تقويت ميكند.

. . .

منبع : مرجع پروژه‌هاي دانشگاهي رشته كامپيوتر |مقاله پيرامون الگوريتم كلوني مورچگان
برچسب ها : مسير